• โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติ

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2463 และทำการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา โดยอาศัยศาลาโรงธรรมของวัดเพชรจริกเป็นห้องเรียน ซึ่งภายหลังนายกัน ศิษฐ์กัณฑ์ ได้ยกที่ดินซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของวัดเพชรจริกให้เป็นสมบัติของโรงเรียน ซึ่งมีเนื้อที่ 18 ไร่ และได้ย้ายอาคารเรียนออกจากวัดเพชรจริกมาเรียนในที่ดินดังกล่าวเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2478

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชได้รับโอนกิจการของโรงเรียนเป็นของเทศบาลและได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนวัดเพชรจริก และต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนชุมชน” ตามโครงการปรับปรุงโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนชุมชนวัดเพชรจริก

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนชุมชนวัดเพชรจริกเป็น โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก และได้ขยายเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อ พ.ศ. 2543 และเมื่อ พ.ศ. 2551 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ปรับระดับการจัดการศึกษาให้เป็นระดับมัธยมศึกษาทั้งหมด โดยย้ายนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษาไปยังโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทั้งหมด 8 โรงเรียน เพื่อมุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลทั่วไป

 • สัญลักษณ์โรงเรียน : ตราเพชรอยู่ภายใต้พระบรมธาตุเจดีย์ และมีสิงห์คู่พิทักษ์ หมายถึง ความแข็งแกร่งประดุจเพชร และการสร้างเยาวชนให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม มีคุณลักษณะความดี 4 ประการ และความงาม 4 ประการ
 • สีประจำโรงเรียน :   สีฟ้า   สีแดง
  • สีฟ้า หมายถึง ความยุติธรรม
  • สีแดง หมายถึง เลือดนักสู้ที่มีใจกล้าหาญ
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นเหลืองปรีดียาธร
 • ปรัชญาโรงเรียน : วิชาการเลิศล้ำ คุณธรรมยอดเยี่ยม เปี่ยมประชาธิปไตย มีวินัยตลอดกาล
 • อัตลักษณ์โรงเรียน : ก้าวนำวิชาการ บนพื้นฐานคุณธรรม
 • เอกลักษณ์โรงเรียน : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

หลักสูตร

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ได้แบ่งการจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  • หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) ระดับชั้นละ 6 ห้อง ห้องละ 35 คน (210 คน)
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) ระดับชั้นละ 4 ห้อง ห้องละ 35 คน (140 คน)

ทำเนียบผู้บริหาร

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก มีผู้บริหารจำนวน 18 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่รายนามตำแหน่งเริ่มวาระสิ้นสุดวาระ
1นายมณฑล สุวรรณสังข์ครูใหญ่พ.ศ. 2424พ.ศ. 2463
2นายเพียง วิริยะครูใหญ่พ.ศ. 2463พ.ศ. 2478
3นายเจตน์ พงศ์วัชระครูใหญ่พ.ศ. 2478พ.ศ. 2496
4นายดาษ เกตุจงกุลครูใหญ่พ.ศ. 2496พ.ศ. 2506
5นายฉัตร ลาชโรจน์ครูใหญ่พ.ศ. 2506พ.ศ. 2509
6นายจำรูญ ระกำทองครูใหญ่พ.ศ. 2509พ.ศ. 2512
7นางนงนุช ตินทุกะสิริครูใหญ่พ.ศ. 2512พ.ศ. 2513
8นายสมพงศ์ ทิมขำครูใหญ่พ.ศ. 2513พ.ศ. 2515
9นายวิษฐ์ ไตรสุวรรณครูใหญ่พ.ศ. 2515พ.ศ. 2524
10นางมณี พัฒโรผู้อำนวยการพ.ศ. 2530พ.ศ. 2534
11นางการุณ พันธรังษีผู้อำนวยการพ.ศ. 2534พ.ศ. 2536
12นายสมหวัง พันธรังษีผู้อำนวยการพ.ศ. 2536พ.ศ. 2542
13นายวัชระ บัวหอมผู้อำนวยการพ.ศ. 2542พ.ศ. 2543
14นายอดิศักดิ์ สัมฤทธิ์ผู้อำนวยการพ.ศ. 2543พ.ศ. 2544
15นางพฤษภา ปุยานุสรณ์ผู้อำนวยการพ.ศ. 2544พ.ศ. 2553
16นางนงเยาว์ คงศาลาผู้อำนวยการพ.ศ. 2553พ.ศ. 2554
นางพฤษภา ปุยานุสรณ์ผู้อำนวยการพ.ศ. 2554พ.ศ. 2556
17นายเกรียงไกร วุฒิมานพผู้อำนวยการพ.ศ. 2556พ.ศ. 2556
นางพฤษภา ปุยานุสรณ์ผู้อำนวยการพ.ศ. 2556พ.ศ. 2565
18นายสุชาติ เอียดวงศ์ผู้อำนวยการพ.ศ. 2565ปัจจุบัน

กิจกรรม

กีฬาสี
 • เหลืองเพชรลดา
 • ฟ้าเพชรพรรณราย
 • แดงเพชรพิสุทธิ์
 • ชมพูเพชรพิมาน

อาคารและสถานที่

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ประกอบด้วยอาคารต่างๆ ดังนี้